Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, informuje, iż od dnia 01.05.2024 r. realizuje projekt pn. ,,Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ”, zatwierdzony umową FEWiM.09.09-IZ.00-0002/23-00 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+, Działanie 9.9: System pieczy zastępczej, Cel szczegółowy l: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.

Realizacja w/w projektu przewidziana jest w okresie  od 01.05.2024 r. do 30.04.2028 r.

Celem projektu jest wzmocnienie i usprawnienie systemu pieczy zastępczej na terenie Powiatu Olsztyńskiego poprzez specjalistyczne działania służące profesjonalizacji oraz deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej.

Projekt skierowany jest do 257 osób, wsparciem objęte zostaną następujące grupy odbiorców: osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, w tym osoby usamodzielniane, rodziny zastępcze, otoczenie (o ile jego udział będzie niezbędny dla skutecznego wsparcia podstawowej grupy docelowej), kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kadra PCPR w Olsztynie.

Działania merytoryczne zaplanowane w projekcie ,,Piecza zastępcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ” podzielone zostały na 10 zadań tj.:

1. Promocja rodzicielstwa zastępczego,

2. Szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych,

3. Wsparcie specjalistyczne opiekunów zastępczych,

4. Szkolenia opiekunów zastępczych,

5. Wsparcie specjalistyczne pieczy zastępczej,

6. Wsparcie edukacji pieczy zastępczej,

7. Szkolenia wzmacniające potencjał kadry pieczy zastępczej,

8. Wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia,

9. Adaptacja Sali Szkoleniowo – Specjalistycznej w PCPR Olsztyn,

10. Wyposażenie Sali szkoleniowo – specjalistycznej w PCPR Olsztyn.

Działania rekrutacyjne do powyższego projektu przeprowadzone będą przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w sposób ciągły w okresie od 01.05.2024r. do 30.04.2028r. 

Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze projektu: ul. Bałtycka 65, 10 – 175 Olsztyn/ plac Generała Józefa Bema 5, 10 – 516 Olsztyn (p. 130) oraz na stronie internetowej PCPR                 w Olsztynie pod adresem: www.pcpr-powiatolsztynski.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami: Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Zespołu Poradnictwa i Wsparcia Specjalistycznego pod bezpośrednim numerem danego pracownika lub pod numerem ogólnym: 089 544 38 00 bądź adresem e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

Uwzględniając powyższe, zachęcamy opiekunów zastępczych, wychowanków rodzinnej, instytucjonalnej pieczy zastępczej, osoby usamodzielniane oraz kadrę pieczy zastępczej do przystąpienia do procesu rekrutacji.

Załączniki:

formularz rekrutacyjny -Piecza zastęcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ

zał. nr 1 do formularza rekrut.– regulamin rekrutacji – Piecza zastęcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ

zał. nr 2 do formularza rektut. – RODO-Piecza zastęcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ

zał. nr 3 do formularza rekrut. – analiza potrzeb-Piecza zastęcza w Powiecie Olsztyńskim. PROFESJA Z MISJĄ