Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie jest Realizatorem pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2022 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

 

 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;

 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

– szkole policealnej lub kolegium,

– szkole wyższej – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem internetu, a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu olsztyńskiego.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 1. W formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia SOW (kliknij tu).
 2. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, Plac  Bema 5, pokój 122  lub za pośrednictwem poczty.

   

Terminy składania wniosków:

 • Modułu:
 • od 01 marca 2022 roku  do dnia  31 sierpnia 2022 roku.
 • Modułu II:
 • od 1marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2021/2022,
 • od 5 września 2022 r. do 10 października 2022 r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/ akademickiego 2022/2023 – semestr I (zimowy ).

Wnioski są dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie lub można je pobrać (kliknij tu).