Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

 • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,

 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

 • likwidacje barier, w szczególności architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,

 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami  niepełnosprawnymi.

Osoba niepełnosprawna ubiegając się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym, lekkim lub równoważne.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu zadań rehabilitacji społecznej należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn, pok. 121)

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten, był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu rozwiązanej w przyczyn leżących po stronie tego podmiotu (§ 9 ust.1 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Przyznawanie dofinansowania na poniższe zadania i jego wysokość uzależnione jest od wysokości otrzymanych środków finansowych PFRON, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia na nie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w danym roku kalendarzowym.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osobie niepełnosprawnej
 3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osobie niepełnosprawnej.
 5. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.)

 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694 ze zm.)

 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z t. j.).

 

Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Dofinansowanie może objąć uczestnictwo osób niepełnosprawnych oraz  ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;

 • w roku w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;

 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę;

 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;

 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;

 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;

 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzających dzień złożenie wniosku nie przekracza kwoty:

50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 j. t.) zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Składanie wniosków

Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przyjmowane są w trakcie całego roku kalendarzowego.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych realizowane jest w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery w komunikowaniu się oznaczają ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji, zgodnie z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej.

Bariery techniczne – to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym. Przez bariery techniczne rozumie się przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja bariery technicznej polega na dostosowaniu posiadanego urządzenia do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Przyznawanie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Starostą Powiatu Olsztyńskiego. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania.

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Składanie wniosków

Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się przyjmowane są w trakcie całego roku kalendarzowego.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania

 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.

Składanie wniosków

Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • przeciętny miesięczny dochód osoby niepełnosprawnej  w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzających dzień złożenie wniosku nie przekracza kwoty:

– 50% przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym,

– 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

w przypadku:

– dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

  • przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze będące przedmiotem dofinansowania muszą być częściowo refundowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

– dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

 • osoba niepełnosprawna winna udokumentować konieczność zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze wskazaniem sprzętu stosownym zaświadczeniem lekarskim lekarza specjalisty

 • wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia

 • przyznawanie dofinansowania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Starostą Powiatu Olsztyńskiego. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą otrzymać także:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

 • osoby prawne

 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Składanie wniosków

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych przyjmowane są w trakcie całego roku kalendarzowego.

Wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o których mowa wyżej, należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie, pod warunkiem że:

 • jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności
 • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON wykona osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody, prowadząca działalność gospodarczą.

Dofinansowanie obejmuje koszty realizacji zadania poniesione po przyznaniu środków finansowych i zawarciu umowy o dofinansowanie.
Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza w organach administracji publicznej.
Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia

Składanie wniosków

Wnioski o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przyjmowane są w trakcie całego roku kalendarzowego.