Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zaprasza wszystkich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu olsztyńskiego, do udziału w konkursie plastycznym pn.: „Moje aktywne wakacje”.

Przygotuj ciekawą pracę plastyczną związaną z tematem konkursu tj.: „Moje aktywne wakacje” w rozmiarze A4, w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage lub inne).

Pracę konkursową wraz z załącznikiem nr 1 lub nr 2 do regulaminu należy przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn z odpowiednim opisem koperty lub należy dostarczyć ją osobiście do sekretariatu   w/w Centrum, zapakowaną w kopertę z odpowiednim opisem wraz z załącznikiem nr 1 lub nr 2 do regulaminu – zgoda opiekuna prawnego lub faktycznego na udział wychowanka w konkursie wraz z klauzulą informacyjną RODO/ zgoda wychowanka na udział w konkursie wraz z klauzulą informacyjną RODO.

Opis koperty: koperta zaadresowana do organizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn z dopiskiem: Konkurs plastyczny pn. „Moje aktywne wakacje”.

Opis pracy: praca opisana z tyłu kartki według wzoru: tytuł pracy _ imię nazwisko _ wiek.

Termin dostarczenia prac plastycznych: do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Nadesłane/dostarczone prace oceni Jury powołane przez organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 16.09.2023r.  podczas II Spotkania pieczy zastępczej ze Starostą Olsztyńskim, które odbędzie się w w/w terminie na posesji Domu dla Dzieci w Gryźlinach, ul. Krótka 2. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz na witrynie portalu facebook.

Czekają na Was atrakcyjne nagrody!

Szczegóły konkursu – Regulamin konkursu plastycznego

Aneks nr 1 z dnia 07.08.23 do Regulaminu konkursu plastycznego

Aneks nr 2 z dnia 17.08.23 do Regulaminu konkursu plastycznego 

Zgoda małoletniego na udział w konkursie plastycznym wraz z RODO

Zgoda pełnoletniego na udział w konkursie plastycznym wraz z RODO