Z uwagi na kończącą się kadencję Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Olsztyńskiego, uprzejmie informujemy, że w dniu 7 czerwca 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego ukazało się Ogłoszenie Starosty Olsztyńskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Olsztyńskiego (poz. 3249). Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów. Zgłoszenia należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dotyczy zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Olsztyńskiego” zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn) do dnia 21 lipca 2023 r. (decyduje data wpływu).

Link do ogłoszenia: 
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/legalact/2023/3249/