Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), zmieniająca zasady przyznawania i wypłaty dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego 500+, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustanawiając Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako organ realizujący to zadanie.

W związku z powyższym dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, które nabyły prawo do w/w świadczenia przed 1 stycznia 2022 r. dodatek wychowawczy „500+” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wypłacać będzie do dnia 31.05.2022 r., zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi.

Jednocześnie informujemy, że wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres, który będzie obowiązywał od 1.06.2022 r. będzie można składać od dnia 1 lutego 2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i bankowość elektroniczną. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kliknij tu).

W przypadku dziecka, które zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej po dniu 1 stycznia 2022 r., wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego tzw. „500+” należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, decyzje administracyjne wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2 a (dodatek wychowawczy tzw. „500+”) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc od dnia 1 czerwca 2022 r. bez konieczności wydawania odrębnych decyzji.