Od dnia 01 sierpnia 2020 r. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby usamodzielniane mogą składać papierowe wnioski o przyznanie świadczenia z programu „Dobry Start” w wysokości 300,00 zł jednorazowo.

Przypominamy, że programem jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba usamodzielniana zaczynająca samodzielne życie po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej), który spełnia 2 warunki:

 1. Nie ukończył:
 • 20 lat,
 • 24 lata – jeśli ma orzeczenie o:
  • umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • potrzebie kształcenia specjalnego,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

 1. Uczy się w placówce, takiej jak:
 • szkoła podstawowa,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Kogo NIE obejmuje program Dobry Start

 • dziecka w przedszkolu – w tym dziecka, które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne (zerówkę) w szkole lub przedszkolu,
 • studentów.

Aby pobrać wniosek 300+ kliknij tu