Realizacja staży zawodowych w ramach projektu pn. „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2” – październik 2019 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w ramach realizowanego projektu pn.: „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie:11.1: Aktywne włączenie, w  tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie: 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem  społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji-projekt ZIT Olsztyn, realizuje staże zawodowe dla 2 uczestniczek przedmiotowego projektu, tj.:

1 osoba realizuje staż w okresie od 01.05.2019 r. do 31.10.2019 r. w Salonie Fryzjerskim SYLWIA w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5A od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

1 osoba realizuje staż w okresie od 16.05.2019 r. do 15.11.2019 r. w Hotelu Omega Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Sielskiej  4, w terminie:

miesiąc październik 2019 r.

01.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

02.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

03.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

04.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

07.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

08.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

09.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

10.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

11.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

14.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

15.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

16.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

17.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

18.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

21.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

22.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

23.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

24.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

25.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

26.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

29.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

30.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

31.10.2019 r. godz. 08.00 – 16.00