aktywny samorząd

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dot. semestru zimowego 2019/2020 można składać :

  1. Osobiście w siedzibie Centrum lub za pośrednictwem poczty od 2 września do 10 października 2019 r.
  2. W formie elektronicznej w systemie SOW przygotowanym przez PFRON od 16 września do 10 października 2019 r. (przejdź do strony rejestracji/logowania)

 

Informujemy, że osoby niepełnosprawne, które będą składały wniosek o dofinansowanie kosztów nauki Moduł II w formie elektronicznej w systemie SOW są zobowiązane do załączenia wymaganych załączników do wniosku:
1. Skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważnego).
2. Skan Zaświadczenia wydanego przez uczelnię/szkołę – zał. nr 1 do wniosku.
3. Skan Zaświadczenie z pracy zawierającego informację:
     a) rodzaj umowy i okres zatrudnienia,
     b) czy Wnioskodawca otrzymuje dofinansowanie na pokrycie kosztów kształcenia.
4. Skan aktualnej Karty Dużej Rodziny.