Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w ramach realizowanego projektu pn.: „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie:11.1: Aktywne włączenie, w  tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie: 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem  społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji-projekt ZIT Olsztyn, realizuje staże zawodowe dla 2 uczestniczek przedmiotowego projektu, tj.:

1 osoba realizuje staż w okresie od 01.05.2019 r. do 31.10.2019 r. w Salonie Fryzjerskim SYLWIA w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5A od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

1 osoba realizuje staż w okresie od 16.05.2019 r. do 15.11.2019 r. w Hotelu Omega Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Sielskiej  4, w terminie:

miesiąc sierpień 2019 r.

12.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

13.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

14.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

16.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

19.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

20.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

21.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

22.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

23.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

26.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

27.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

28.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

29.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

30.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

31.08.2019 r. godz. 08.00 – 16.00