Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części I zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części II  zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W części III zamówienia oferta nr 1 złożona przez Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy ul. Barke 2, 13-100 Nidzica. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części III złożono 1 ofertę, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofercie przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
1 Warmińsko – Mazurski

Zakład Doskonalenia Zawodowego

w Olsztynie

Centrum Edukacji w Nidzicy

ul. Barke 2,

13-100 Nidzica

60 20 80