Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

W części I zamówienia oferta nr 5 złożona przez Centrum Andrzej Szope 10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
4 ATUT Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe 10-900 Olsztyn

ul. Świętego Wojciecha 3/3a

14,75 40 54,75
5 Centrum Andrzej Szope

10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1

60 40 100

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części II zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

W części III zamówienia oferta nr 5 złożona przez Centrum Andrzej Szope 10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części III złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
4 ATUT Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe 10-900 Olsztyn

ul. Świętego Wojciecha 3/3a

11,71 40 51,71
5 Centrum Andrzej Szope

10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1

60 40 100

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części IV zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części V zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający popełnił błąd w druku oferty w kolumnie: liczba osób, wpisał „1” zamiast „2”, co skutkowało niemożnością porównania ofert Wykonawców w tym zakresie.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części VI zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp gdyż cena jedynej oferty złożonej w tej części złożona przez  ATUT Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe 10-900 Olsztyn ul. Świętego Wojciecha 3/3a przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części VII zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części VIII zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp, gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. W w/w części zamawiający planował przeprowadzenie kursu kosmetycznego w stopniu podstawowym dla 1 osoby. W/w osoba w trakcie trwania postępowania zrezygnowała z projektu.

W części IX zamówienia oferta nr 5 złożona przez Centrum Andrzej Szope 10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części IX złożono 3 oferty. Zamawiający wykluczył  z postępowania jedynego Wykonawcę, który złożył ofertę tj. ATUT Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe 10-900 Olsztyn ul. Świętego Wojciecha 3/3a,  gdyż W/w nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. W/w Wykonawca nie złożył wyjaśnień w powyższym, do których został zobowiązany. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Punktacja przyznana pozostałym ofertom przedstawia się następująco:

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
5 Centrum Andrzej Szope

10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1

60 40 100
8 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski 10-059 Olsztyn ul. Polna 14/13

51,04 40 91,04

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części X zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W części XI zamówienia oferta nr 8 złożona przez EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski 10-059 Olsztyn ul. Polna 14/13.Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części XI złożono 4 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
2 Ośrodek Szkolenia Dokształcenia
i Doskonalenia  Kadr „ KURSOR”Odział w Białej Podlasce21-500 Biała Podlaska
 ul. Narutowicza 66
51,05 40 91,05
4 ATUT Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe 10-900 Olsztyn

ul. Świętego Wojciecha 3/3a

18,26 40 58,26
5 Centrum Andrzej Szope

10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1

59,36 40 99,36
8 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski 10-059 Olsztyn ul. Polna 14/13

60 40 100

 

W części XII zamówienia oferta nr 5 złożona przez Centrum Andrzej Szope 10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części XII złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
4 ATUT Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe 10-900 Olsztyn ul. Świętego Wojciecha 3/3a 15,13 40 55,13
5 Centrum Andrzej Szope 10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1 60 40 100

 

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części XIII zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części XIV zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części XV zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części XVI zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części XVII zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W części XVIII zamówienia oferta nr 7 złożona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz 10-549 Olsztyn ul. Mickiewicza 4 pok. 302-303. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części XVIII złożono 3 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
5 Centrum Andrzej Szope

10-037 Olsztyn ul. Mochnackiego 10 lokal 1

48,49 40 88,49
6 Liga Obrony Kraju
00-791 Warszawaul. Chocimska 14 OSZK10-446 Olsztyn ul. Westerplatte 1
51,17 40 91,17
7 Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz 10-549 Olsztyn ul. Mickiewicza 4 pok.302-303 60 40 100