Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy  informują, że od 01 września 2017 r. realizują projekt partnerski pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 1” nr: RPWM.11.01.01-28-0172/16 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach konkursu nr: RPWM.11.01.01-IZ.00-28-005/16 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.01.00: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Realizacja w/w projektu przewidziana jest w okresie  od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. Działania projektu  skierowane są do 55 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą a także osób usamodzielnianych zamieszkujących na terenie Powiatu Nidzickiego (18 osób) oraz 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego nie wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna tj. gminy: Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Kolno, Olsztynek, Świątki (37 osób).

Celem projektu pn. „Aktywizujemy i usamodzielniamy -1” jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających   i opuszczających pieczę zastępczą.

            Realizacją projektu  objęte zostały dwie grupy odbiorców:

 • 15 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15-16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia (6 osób z terenu Powiatu Nidzickiego oraz 9 osób z Powiatu Olsztyńskiego);
 • 40 osób w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia (12 osób z Powiatu Nidzickiego oraz 28 osób z Powiatu Olsztyńskiego).

Planowane efekty po zakończeniu projektu:

 1. Podjęcie pracy przez uczestników i uczestniczki projektu, po opuszczeniu programu (założono 11 osób);
 2. Poszukiwanie pracy przez uczestników i uczestniczki projektu, po opuszczeniu programu (założono 12 osób);
 3. Uzyskanie kwalifikacji przez uczestników i uczestniczki projektu, po opuszczeniu programu (założono 12 osób);
 4. Zwiększenie kompetencji społecznych u uczestników i uczestniczek projektu, po opuszczeniu programu (założono 43 osoby);
 5. Zwiększenie kompetencji wychowawczych u uczestników i uczestniczek projektu po opuszczeniu programu (założono 43 osoby);
 6. Zwiększenie świadomości i konieczności zdrowego i aktywnego stylu życia u uczestników i uczestniczek projektu, po opuszczeniu programu (założono 43 osoby);
 7. Zwiększenie kompetencji zawodowych u uczestników i uczestniczek projektu, po opuszczeniu programu (założono 43 osoby);
 8. Zwiększenie jakości oraz technik efektywnej nauki u uczestników i uczestniczek projektu, po opuszczeniu programu (założono 43 osoby);
 9. Rozpoczęcie samodzielnego życia przez uczestników i uczestniczki projektu, po opuszczeniu programu (założono 6 osób);
 10. Poprawa jakości życia uczestników i uczestniczek projektu, po opuszczeniu programu (założono 43 osoby).

 

Wartość projektu: 978 912,75 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 832 075,84 zł.