Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że od 01 września 2017 r. rozpoczęło realizację projektu pn.: „Aktywizujemy i usamodzielniamy-2” nr: RPWM.11.01.02-28-0009/16 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach konkursu nr: RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.2: Aktywizacja społeczna  i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

 Realizacja w/w projektu przewidziana jest na  okres od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. Działania projektu od samego początku są skierowane do 55 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat (I grupa:  15 osób w wieku 15-16 lat oraz II grupa 40 osób w wieku 17-25 lat), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą zamieszkujących na terenie 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego (gminy: Stawiguda, Gietrzwałd Jonkowo, Purda, Barczewo, Dywity), wchodzących w skład MOF Olsztyn oraz Miasta Olsztyn.

Celem projektu: jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji 55 osób w wieku 15-25 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz osób usamodzielnianych z terenu 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego, wchodzących w skład MOF Olsztyna i Miasta Olsztyna w ciągu 28 miesięcy.

Planowane efekty po zakończeniu projektu:

  1. Podjęcie pracy przez uczestników i uczestniczki projektu, po opuszczeniu programu (założono 11 osób).
  2. Poszukiwanie pracy przez uczestników i uczestniczki projektu, po opuszczeniu programu (założono 12 osób).
  3. Uzyskanie kwalifikacji przez uczestników i uczestniczki projektu, po opuszczeniu programu (założono 12 osób).
  4. Zwiększenie kompetencji społecznych u uczestników i uczestniczek projektu, po opuszczeniu programu (założono 43 osoby).
  5. Zwiększenie kompetencji wychowawczych u uczestników i uczestniczek projektu  po opuszczeniu programu (założono 43 osoby).
  6. Zwiększenie świadomości i konieczności zdrowego i aktywnego stylu życia u uczestników i uczestniczek projektu, po opuszczeniu programu (założono 43 osoby).
  7. Zwiększenie kompetencji zawodowych u uczestników i uczestniczek projektu, po opuszczeniu programu (założono 43 osoby).
  8. Zwiększenie jakości oraz technik efektywnej nauki u uczestników i uczestniczek projektu, po opuszczeniu programu (założono 43 osoby).
  9. Rozpoczęcie samodzielnego życia przez uczestników i uczestniczki projektu, po opuszczeniu programu (założono 6 osób).
  10. Poprawa jakości życia uczestników i uczestniczek projektu, po opuszczeniu programu (założono 43 osoby).

 

Wartość projektu: 978 912,75 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 832 075,84 zł.