1. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www.pcpr-powiatolsztynski.pl

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 11

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

2. Przedmiot Zamówienia (kod CPV) : 70210000-6 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych.

3. Opis Przedmiotu Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem mieszkania dla 2 uczestników/czek projektu pn.: „ Aktywizujemy i usamodzielniamy –2”  w okresie 01.10.2018 r. – 31.08.2019 r. w lokalizacji na terenie Miasta Olsztyna (z możliwością przedłużenia do 31.12.2019 r.).
 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
 • Umowa najmu dotyczy wynajęcia mieszkania dla 2 pełnoletnich uczestników projektu pn. „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2” prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. W/w osoby przebywają lub opuściły pieczę zastępczą. Pobyt w mieszkaniu, pod nadzorem opiekuna mieszkania, pozwoli w/w osobom w sposób bezpieczny uczyć się samodzielności, zdobyć niezbędne kompetencje i umiejętności, które pozwolą rozpocząć samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu i społeczeństwie. W okresie pobytu w mieszkaniach będą mogli w praktyczny sposób sprawdzić własne umiejętności w zakresie gospodarowania budżetem, podejmowania decyzji, jak również trenować bycie odpowiedzialnym za siebie i własne wybory.
 • Umowa najmu dotyczy niezamieszkanego lokalu mieszkalnego.
 • Umowa najmu zawarta będzie wyłącznie na okres uwzględniony we wniosku o dofinansowanie tj. od 01.10.2018 r. do 31.08.2019 r. (z możliwością przedłużenia do 31.12.2019 r.)
 • Okres najmu może ulec skróceniu w przypadku rezygnacji skierowanego do mieszkania uczestnika/ki projektu a także braku osób chętnych do zamieszkania w wynajętym przez PCPR w Olsztynie mieszkaniu na liście rezerwowej projektu.
 • Umowa najmu zawarta będzie na piśmie pomiędzy Wynajmującym a  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olszynie.
 • Łączna powierzchnia mieszkania musi wynosić min. 30 metrów kwadratowych.
 • Cena najmu musi obejmować opłaty za wszystkie media jak: ogrzewanie, prąd, zimna i ciepła woda, gaz i telewizja – jeśli występuje.
 • Cena nie może ulec zwiększeniu w związku z wystąpieniem dodatkowych rozliczeń np. opłaty za wodę, prąd itp.
 • Czynsz płacony będzie z góry do 10 dnia kalendarzowego każdego miesiąca.  W przypadku niepełnych miesięcy czynsz naliczany będzie proporcjonalnie. Zamawiający przewiduje wniesienie kaucji.
 • Mieszkanie oddawane do wynajęcia musi być w dobrym stanie i nadawać się do natychmiastowego oddania go do użytkowania najemcy. W dniu oddania do użytkowania musi być czyste i uporządkowane.
 • Mieszkanie musi posiadać przynajmniej dwa pokoje, w pełni funkcjonalną oddzielną kuchnię (wyposażoną  w kuchnię/płytę grzewczą, meble kuchenne, lodówkę a także podstawowe wyposażenie kuchni m.in. sztućce, talerze, kubki,  garnek, patelnia) oraz łazienkę z toaletą   i wanną/prysznicem oraz pralką. Musi być wyposażone co najmniej w łóżka dla dwóch osób, dwie szafy/komody, 2  biurka, stół, m.in. 2 krzesła.
 • W mieszkaniu musi być sprawne i czynne ogrzewanie (zapewniające odpowiednią dla mieszkania temperaturę przez całą dobę), ciepła i zimna woda oraz prąd.
 • Mieszkanie nie może być zadłużone oraz powinno być ubezpieczone w podstawowym zakresie.
 • Wszelkie nieprzewidziane zdarzenia losowe nieujęte w niniejszym zapytaniu jak np. zniszczenia, nadmierne zużycie mediów będą rozpatrywane I rozstrzygane indywidualnie między Wynajmującym z Zamawiającym.

4. Termin realizacji zamówienia :

Okres najmu: 01.10.2018 r. – 31.08.2019 r. (z możliwością przedłużenia do 31.12.2019 r.)

5. Kryterium oceny ofert jest: cena

6. Sposób realizacji zamówienia:

 • w ramach umowy na realizację usługi

7. Sposób i termin zapłaty:

 • przelew na konto bankowe z góry do 10 dnia kalendarzowego każdego miesiąca

8. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz oferty,
 • przed podpisaniem umowy Wynajmujący okaże Zamawiającemu dokument poświadczający jego prawo do dysponowania lokalem.

9. Sposób przygotowania oferty :

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.  kliknij żeby pobrać

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną tj. właściciela mieszkania.

10. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

1. Ofertę cenową – na druku załączonym do niniejszego zapytania – należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn lub na adres e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl do dnia 25.09.2018 r. do godz. 15.00.