Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający zawiadamia, że  postępowanie o zamówienie publiczne na  usługę społeczną na przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2”

 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

 

we wszystkich częściach na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.