1. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www.pcpr-powiatolsztynski.pl

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 11

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

2. Przedmiot Zamówienia (kod CPV) : 70210000-6 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości mieszkalnych.

 

3. Opis Przedmiotu Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem mieszkania dla 2 uczestników/czek projektu pn.: „ Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2”  w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. w lokalizacji na terenie Miasta Olsztyna (z możliwością przedłużenia do 31.12.2019r.)
 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres:
 • Umowa najmu dotyczy wynajęcia mieszkania dla 2 pełnoletnich uczestników projektu pn. ,,Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2″ prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. W/w osoby przebywają lub opuściły pieczę zastępczą. Pobyt w mieszkaniu – pod nadzorem opiekuna mieszkania – pozwoli w/w osobom w sposób bezpieczny – uczyć się samodzielności, zdobyć niezbędne kompetencje i umiejętności, które pozwolą rozpocząć samodzielne funkcjonowanie w dorosłym życiu i społeczeństwie. W okresie pobytu w mieszkaniach będą mogli w praktyczny sposób sprawdzić własne umiejętności w zakresie gospodarowania budżetem, podejmowania decyzji, jak również trenować bycie odpowiedzialnym za siebie i własne wybory.
 • Umowa najmu dotyczy niezamieszkanego lokalu mieszkalnego.
 • Umowa najmu zawarta będzie wyłącznie na okres uwzględniony we wniosku  o dofinansowanie tj. od 01.09.2018 r. do 31.08.2019r. (z możliwością przedłużenia do 31.12.2019r.)
 • Okres najmu może ulec skróceniu w przypadku rezygnacji skierowanego do mieszkania uczestnika/ki projektu a także braku osób chętnych do zamieszkania w wynajętym przez PCPR w Olsztynie mieszkaniu na liście rezerwowej projektu.
 • Umowa najmu zawarta będzie na piśmie pomiędzy Wynajmującym a  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olszynie.
 • Łączna powierzchnia mieszkania musi wynosić min. 30 metrów kwadratowych.
 • Cena najmu musi obejmować opłaty za wszystkie media jak: ogrzewanie, prąd, zimna i ciepła woda, gaz i telewizja – jeśli występuje.
 • Cena nie może ulec zwiększeniu w związku z wystąpieniem dodatkowych rozliczeń np. opłaty za wodę, prąd itp.
 • Czynsz płacony będzie z góry do 10 dnia kalendarzowego każdego miesiąca. Uwzględniając powyższe, Zamawiający nie przewiduje płacenia kaucji. W przypadku niepełnych miesięcy czynsz naliczany będzie proporcjonalnie.
 • Mieszkanie oddawane do wynajęcia musi być w dobrym stanie i nadawać się do natychmiastowego oddania go do użytkowania najemcy. W dniu oddania do użytkowania musi być czyste i uporządkowane.
 • Mieszkanie musi posiadać przynajmniej dwa pokoje, w pełni funkcjonalną oddzielną kuchnię (wyposażoną w kuchnię/płytę grzewczą, meble kuchenne, lodówkę a także podstawowe wyposażenie kuchni m.in. sztućce, talerze, kubki,  garnek patelnia) oraz łazienkę z toaletą i wanną/prysznicem oraz pralką. Musi być wyposażone co najmniej w łóżka dla dwóch osób, dwie szafy/komody, 2  biurka, stół, m.in. 2 krzesła.
 • W mieszkaniu musi być sprawne i czynne ogrzewanie (zapewniające odpowiednią dla mieszkania temperaturę przez całą dobę), ciepła i zimna woda oraz prąd.
 • Mieszkanie nie może być zadłużone oraz powinno być ubezpieczone w podstawowym zakresie.
 • Wszelkie nieprzewidziane zdarzenia losowe nieujęte w niniejszym zapytaniu jak np. zniszczenia, nadmierne zużycie mediów będą rozpatrywane I rozstrzygane indywidualnie między Wynajmującym z Zamawiającym.

4. Termin realizacji zamówienia :

– Okres najmu: 01.09.2018 r. – 31.08.2019r. (z możliwością przedłużenia do 31.12.2019r.).

5. Kryterium oceny ofert jest:

 • cena.

6. Sposób realizacji zamówienia:

 • w ramach umowy na realizację usługi.

7. Sposób i termin zapłaty:

 • przelew na konto bankowe z góry do 10 dnia kalendarzowego każdego miesiąca.

8. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz oferty;
 • przed podpisaniem umowy Wynajmujący okaże Zamawiającemu dokument poświadczający jego prawo do dysponowania lokalem.

9. Sposób przygotowania oferty :

 Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”. kliknij żeby pobrać

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną tj. właściciela mieszkania.

10. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

1. Ofertę cenową – na druku załączonym do niniejszego zapytania – należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn lub na adres e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl do dnia 07.08.2018 r. do godz. 15.00.