Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy  i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

W części I zamówienia oferta nr 4 złożona przez WIL-KAM Usługi Psychologiczne Psycholog Kamil Wilczyński, ul. Złota 9/10, 10-296 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 4 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
2 Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS

ul. Kołłątaja 2A/2,

33-110 Tczew

39,78 20 59,78
3 Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych

Kinga Mackiewicz-Stopa

ul. Szosa Chełmińska 26/402

87-100 Toruń

27,95 40 67,95
4 WIL-KAM Usługi Psychologiczne Psycholog Kamil Wilczyński,

ul. Złota 9/10, 10-296 Olsztyn

60 30 90
6 Pracownia Psychologiczna

Danuta Czerniewska-Maluchnik

Pl. Wolności 9

11-100 Lidzbark Warmiński

44,25 40 84,25

 

W części II zamówienia oferta nr 5 złożona przez SPOTKANIE – Ośrodek Psychoedukacji Karina Hanowska, ul. Boenigka 26 lok. 6, 10-686 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części II złożono 3 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
1 Grupa CSW Delta Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 22M

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

58,82 40 98,82
3 Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych

Kinga Mackiewicz-Stopa

ul. Szosa Chełmińska 26/402

87-100 Toruń

40,61 40 80,61
5 SPOTKANIE – Ośrodek Psychoedukacji Karina Hanowska

ul. Boenigka 26 lok. 6

10-686 Olsztyn

60 40 100

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części III zamówienia. Zamawiający wykluczył z postępowania jedynego wykonawcę, który złożył ofertę tj. Pracownię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS, ul. Kołłątaja 2A/2, 33-110 Tczew gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wymaganego doświadczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W związku z tym zmawiający unieważnił postępowanie w tej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części IV zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp gdyż cena jedynej oferty złożonej w tej części przez Pracownię Pomocy i Badań Psychologicznych Kinga Mackiewicz-Stopa, ul. Szosa Chełmińska 26/402, 87-100 Toruń przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.