I. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www.pcpr-powiatolsztynski.pl

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 11

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodzie CPV 80570000-0.
 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
 3. Zamówienie jest podzielone na następujące części:

 

 1. Część I – wsparcie indywidualne dla 31 osób w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne -psycholog
 2. Część II – wsparcie indywidualne dla 17 osób w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne – psycholog pracujący metodą coachingu,
 3. Część III – wsparcie indywidualne dla 2 osób w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne -psycholog posiadający kurs terapii poznawczo-behawioralnej,
 4. Część IV – wsparcie indywidualne dla 1 osoby w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne -psychoseksuolog,
 5. Część V- wsparcie indywidualne dla 3 osób w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne – terapeuta uzależnień posiadający doświadczenie w prowadzeniu grup Alateen,
 6. Część VI – wsparcie indywidualne dla 1 osoby w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne -dietetyk,
 7. Część VII – trening kompetencji wychowawczych dla 55 osób,
 8. Część VIII – warsztaty: z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się dla 55 osób,
 9. Cześć IX – indywidualne i warsztatowe doradztwo  zawodowe dla 55 osób.

     4. Wsparciem objętych będzie łącznie do 55 osób w każdej części w podziale na następujące grupy:

 • 15 osób – wychowanków pieczy zastępczej z terenu MOF Olsztyn, w wieku 15 –16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia,
 • 40 osób – wychowanków pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych w wieku 17-25 lat z terenu MOF Olsztyn, realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia.
 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne informacje znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

III. Określenie trybu zamówienia

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie oraz udzieli zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 138o ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, opisane szczegółowo w SIWZ.

 IV. Termin realizacji zamówienia

Od podpisania umowy najpóźniej do 30 listopada 2019 roku,  z podziałem na następujące części:

 1. Część I – od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku.
 2. Część II – od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku.
 3. Część III – od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku.
 4. Część IV – od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku.
 5. Część V – od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku.
 6. Część VI – od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku.
 7. Część VII – od podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 roku.
 8. Część VIII – od podpisania umowy do 31 maja 2019 roku.
 9. Część IX – od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Cena – waga (znaczenie kryterium): 60%
 2. Doświadczenie – waga (znaczenie kryterium): 40%

VI. Termin składania i otwarcia ofert

Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 22.06.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

 

VII. Załaczniki

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części I zamówienia.

6. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części II zamówienia.

7. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części III zamówienia.

8. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części IV zamówienia.

9. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części V zamówienia.

10. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części VI zamówienia.

11. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części VII zamówienia.

12. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części VIII zamówienia.

13. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części IX zamówienia.