Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została wybrana oferta nr 2 złożona przez Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ul. Jagiellońska 59, 10-283 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium jakość Łączna ilość punktów
1 Joanna Dejko

Studium Doskonalenia Zdolności

Poznawczych

Stoczek 9

21-077 Spiczyn

42,02 32,00 74,02
2 Wyższa Szkoła Informatyki
 i Ekonomii
Towarzystwa Wiedzy Powszechnejul. Jagiellońska 59

10-283 Olsztyn

umowa

60,00 40,00 100,00