Wykonawcy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuję, że w postępowaniu na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” wpłynęło następujące zapytanie od Wykonawcy:

Pytanie:

Czy wzory dokumentów szkoleniowych opisane w punkcie 11- podpunkt 7) – będą dostarczone przez Zamawiającego czy ma je przygotować Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przygotowanie dokumentacji określonej w punkcie 11 podpunkt 7 SIWZ tj.

a) dziennika zajęć zawierającego listę obecności z podpisami uczestników, wymiar godzin i tematy zajęć,

b) rejestru wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie warsztatów,

c) ankiet oceniających warsztaty,

leży po stronie Wykonawcy.