Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Cena oferty brutto

Część I

Cena oferty brutto

Część II

Cena oferty brutto

Część III

1

A&M PROGRES Firma szkoleniowa

Andrzej Robaczek

82 – 200 Nowa Wieś Malborska

ul. Platynowa 26

11 200,00 zł

16 540,00 zł

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości: 24 680,00 brutto, w tym:

Część I – 7 295,00 zł brutto,

Część II – 6 285,00 zł brutto,

Część III – 11 400,00 zł brutto.