Nr sprawy: 3/17                                                                     

 

Wykonawcy

Zamawiający, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” zostały wybrane oferty następujących wykonawców:

Dla części 1 – Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. – 90 pkt,

Dla części 2 – Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o., Os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Św. – 100 pkt,

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Dla części 1

Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium jakość Łączna liczba punktów
1 Nela Otolińska 11 880,00 49,67 15 64,67
2 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”

Ul. A. Mickiewicza 21/23 lok. 305

10-508 Olsztyn

16 500,00 35,76 10 45,76
3 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

11 800,80 50,00 40 90,00
4 Usługi Psychologiczne i Coachingowe OD NOVA Anna Balińska-Misiun

Ul. Ks. Kordeckiego 1

11-041 Olsztyn

Oferta odrzucona
5 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ANIMATOR Katarzyna Królak

Plan Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

Oferta odrzucona
6 BPR Consulting Paulina Zastróżna

Ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

20 790,00 28,38 5 33,38

 

 

 

Dla części 2:

Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium jakość Łączna liczba punktów
2 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP”

Ul. A. Mickiewicza 21/23 lok. 305

10-508 Olsztyn

16 500,00 35,76 25 60,76
3 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.

Os. Słoneczne 14

27-400 Ostrowiec Św.

11 800,80 50,00 50 100,00
5 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ANIMATOR Katarzyna Królak

Plan Kombatantów 8/1

14-300 Morąg

16 500,00 35,76 10 45,76
6 BPR Consulting Paulina Zastróżna

Ul. Radwańska 27/2U

90-540 Łódź

20 790,00 28,38 20 48,38
             

 

Zamawiający wykluczył z postępowania w części 1 wykonawcę Usługi Psychologiczne i Coachingowe OD NOVA Anna Balińska-Misiun, ul. Ks. Kordeckiego 1, 11-041 Olsztyn, gdyż wykonawca nie wykazał, że osoba wskazana w ofercie dla tych części posiada minimum dwuletnie doświadczenie związane z diagnostyką psychologiczną potwierdzone odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy, referencje itp.). Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający wykluczył z postępowania w części 1 wykonawcę Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ANIMATOR Katarzyna Królak, Plan Kombatantów 8/1, 14-300 Morąg, gdyż wykonawca nie wykazał, że osoba wskazana w ofercie dla tej części posiada minimum dwuletnie doświadczenie związane z diagnostyką psychologiczną potwierdzone odpowiednimi dokumentami (świadectwa pracy, umowy, referencje itp.). Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.