Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy  informują, że od 01 września 2017r. rozpoczynają wspólną realizację projektu pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy- 1” nr: RPWM.11.01.01-28-0172/16 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach konkursu nr: RPWM.11.01.01-IZ.00-28-005/16 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe.

Realizacja w/w projektu przewidziana jest w okresie  od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. Działania projektu będą skierowane do 55 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą zamieszkujących na terenie Powiatu Nidzickiego (18 osób) oraz 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego nie wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna tj. gminy: Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany, Kolno, Olsztynek, Świątki (37 osób).

Celem w/w projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających   i opuszczających pieczę zastępczą.

 Realizacją projektu  objęte będą dwie grupy odbiorców:

  • 15 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15–16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia (6 osób z terenu Powiatu Nidzickiego oraz 9 osób z Powiatu Olsztyńskiego);
  • 40 osób w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia (12 osób z Powiatu Nidzickiego oraz 28 osób z Powiatu Olsztyńskiego).

Działania rekrutacyjne do powyższego projektu przeprowadzone będą przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy  w okresie od 01.09.2017r.  do 31.10.2017r. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się w PCPR w Nidzicy  pod numerem telefonu:  089 6254428 bądź Parterem wiodącym Projektu tj. PCPR w Olsztynie pod numerem telefonu: 089 5443800.

 

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Karta kwalifikacyjna

Deklaracja uczestnictwa osoba pełnoletnia

Deklaracja uczestnictwa osoba niepełnoletnia

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych