Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że od 01 września 2017r. rozpoczyna realizację projektu pn.: „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” Nr: RPWM.11.01.02-28-0009/16 współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach konkursu nr: RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/16 Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.2: Aktywizacja społeczna  i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn.

Realizacja w/w projektu przewidziana jest na  okres od 01.09.2017 r. do 31.12.2019 r. Działania projektu będą skierowane do 55 osób w przedziale wiekowym 15-25 lat ( I grupa :  15 osób w wieku 15-16 lat oraz II grupa 40 osób w wieku 17-25 lat), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj.: osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą zamieszkujących na terenie 6 Gmin Powiatu Olsztyńskiego (gminy: Stawiguda, Gietrzwałd Jonkowo, Purda, Barczewo, Dywity), wchodzących w skład MOF Olsztyn oraz Miasta Olsztyn. Celem projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz ograniczenie marginalizacji 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

Realizacją projektu  objęte będą dwie grupy odbiorców:

  • 15 wychowanków pieczy zastępczej w wieku 15–16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia.
  • 40 osób w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia.

Działania rekrutacyjne do powyższego projektu przeprowadzone będą przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w okresie od 01.09.2017r. do 31.10.2017r. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się w tutejszym Centrum, pod numerem telefonu:  089 544-38-00.

 

Dokumentacja rekrutacyjna do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Karta kwalifikacyjna

Deklaracja uczestnictwa osoba pełnoletnia

Deklaracja uczestnictwa osoba niepełnoletnia

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych