Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zaprasza dzieci w wieku do 7 roku (nie będące uczniami szkoły podstawowej) z pieczy zastępczej z terenu powiatu olsztyńskiego, do udziału w konkursie plastycznym pn.: „Bajkowy Przyjaciel”.

Przygotuj ciekawą pracę plastyczną związaną z tematem konkursu tj.: „Bajkowy Przyjaciel” w rozmiarze A4, w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage).

Pracę konkursową wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu należy przesłać drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn
z odpowiednim opisem koperty lub należy dostarczyć ją osobiście do sekretariatu w/w Centrum, zapakowaną w kopertę z odpowiednim opisem wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu
– zgoda opiekuna prawnego lub faktycznego na udział wychowanka w konkursie wraz z klauzulą informacyjną RODO.

Opis koperty: koperta zaadresowana do organizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Olsztynie ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn z dopiskiem: Konkurs plastyczny pn. „Bajkowy Przyjaciel”.

Opis pracy: praca opisana z tyłu kartki według wzoru: tytuł pracy _ imię nazwisko _ wiek.

Termin dostarczenia prac plastycznych: do dnia 31 marca 2022 r.

Nadesłane/dostarczone prace oceni Jury w skład którego wejdą pracownicy organizatora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2022 roku na stronie internetowej oraz na witrynie portalu facebook organizatora.

Prace będą nagrodzone w jednej kategorii wiekowej: dzieci do lat 7.

Czekają na Was atrakcyjne nagrody!

Szczegóły dotyczące konkursu (kliknij tu).

Zgoda małoletniego na udział w konkursie plastycznym wraz z RODO (kliknij tu).