Zapraszamy rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące Rodzinne Domy Dziecka do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom poszczególnych rodzin zastępczych, uruchamiamy ponownie nabór do w/w grup.

Obecnie funkcjonuje jedna grupa wsparcia, której Członkowie spotykają się co miesiąc w siedzibie Centrum w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 65.

Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę. Wartością grup wsparcia jest zaangażowanie uczestniczących w nich osób oraz ich gotowość do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie. W grupach uczestniczą osoby znajdujące się w różnych momentach funkcjonowania rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami, przez co możliwe jest uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych przypadkach poprzez dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami rozwiązywania problemów.

Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny, zgodny z wewnętrzną gotowością poszczególnych osób i rodzin.

Spotkania grup wsparcia prowadzone będą przez pracowników zatrudnionych w Centrum.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w grupach wsparcia tutejsze Centrum prosi o kontakt do dnia 29.10.2021 r. z Panią Anetą Markowską: tel.: 089 544-38-08, 089 544-38-00, e-mail: a.markowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl lub Panią Dominiką Zimowską tel.: 089 544-38-08, 089 544-38-00  e-mail: d.zimowska.pcpr@powiat-olsztynski.pl.

Po uzyskaniu listy osób zainteresowanych godziny spotkań będą dostosowane do preferencji potencjalnych uczestników grup oraz zostanie sporządzony harmonogram spotkań.

O powyższym osoby zainteresowane zostaną poinformowane oraz w/w informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej tutejszego Centrum.

Jednocześnie informujemy, iż powyższe działania dostosowane będą do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Rozpoczęcie spotkań grup wsparcia planowane jest na miesiąc listopad/grudzień 2021 r.