Informujemy o zmianie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821) poprzez dodanie art. 38c, nakładającego na podmioty prowadzące pieczę zastępczą dodatkowe obowiązki w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii, w brzmieniu:

„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii rodzina zastępcza, prowadzący rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego są obowiązani do:

1) utrzymywania bezpośredniego kontaktu z właściwymi ze względu na miejsce sprawowania pieczy zastępczej:

  1. Państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
  2. Wojewodą,
  3. Organami jednostek samorządu terytorialnego oraz
  4. Podmiotami leczniczymi, wykonującymi zadania w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

– w celu wymiany informacji o sytuacji epidemiologicznej;

2) informowania personelu o aktualnych przepisach oraz zaleceniach, nakazach i zakazach odpowiednich służb i organów;

3) monitorowania zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony osobistej i podejmowania odpowiednich działań w celu ich niezbędnego uzupełnienia”.

Poniżej podajemy wykaz adresów i telefonów alarmowych w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2:

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

    10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

    Tel. 89/ 5275580, 89/ 5248428

    Fax 89/ 6791699

    e-mail – wsse.olsztyn@pis.gov.pl; wsse@wsse.olsztyn.pl

     telefon dyżurny całodobowy: 603 131 846, 531 709 487, 881 005 056

2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

    10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16

    Tel. 89/5248408, 89/5248431, 89/5248305

    Fax 89/5274310

    e-mail – psse.olsztyn@sanepid.olsztyn.pl

   telefon dyżurny całodobowy: 607 753 872, 601 203 001, 693 365 322

3. Infolinia NFZ – 800 190 590  www.gov.pl/koronawirus

4. Dyrektor PCPR – w sytuacji alarmowej 606 403 902.