nr sprawy: PCPR.PR.034.1124.1.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup i przeprowadzenie testu COVID-19 w ilości 482 szt., tj:

DPS Barczewo 67
DPS Jonkowo 36
DPS Jeziorany 229
DPS Grazymy 150
  1. Termin realizacji zamówienia : do 31.12.2020 r.
  2. Kryterium oceny ofert jest:  – cena
  3. Inne istotne warunki zamówienia :

Zakup i przeprowadzenie testu COVID-19 metodą badania RT-PCR systemem pobraniowym Diag-Pack wymazu z gardła i błon śluzowych nosa.

  1. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (kliknij tu).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku składania oferty  w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe: testy COVID-19 w ramach projektu pn.: STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę można złożyć:

  • osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres PCPR z siedzibą w Olsztynku, ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek,
  • pocztą elektroniczną na adres ipz.pcpr@powiat-olsztynski.pl,
  • faksem pod nr 89 519 44 14.

Ofertę złożyć należy do dnia 07.12.2020 r.  do godz. 15.00.

Dodatkowych  informacji  udziela Pani Edyta Zych, Edyta Wilk,  poniedziałek – piątek  w godzinach 7.00-15.00 pod numerem telefonu 89 519 26 13.