W dniu 07.12.2020 r. podpisana została między Województwem Warmińsko – Mazurskim z siedzibą w Olsztynie a Powiatem Olsztyńskim umowa o dofinansowanie projektu konkursowego pn. STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Dzięki realizacji w/w projektu Powiat Olsztyński pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 1 588 423,30 zł z przeznaczeniem na wsparcie 954 osób zagrożonych zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przebywających w instytucjach zajmujących się opieką nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz personel 9 podmiotów w celu powstrzymania rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej COVID-19 oraz zwalczania skutków wystąpienia epidemii na terenie Powiatu Olsztyńskiego w okresie XI-XII 2020 r.

Łączna kwota projektu wynosi: 1 672 024,53 zł. 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 588 423,30 zł.

 Jednostką realizującą przedmiotowy projekt jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie.

Projekt zakłada realizację 5 zadań poprzez zakup środków ochrony osobistej, sprzętu niezbędnego do przeciwdziałania epidemii COVID-19, testów na obecność COVID-19, zatrudnienia nowego personelu do świadczenia usług oraz wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników (wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pracowników domów pomocy społecznej pełniących całodobową opiekę nad osobami zależnymi).
Realizacja zadań pozwoli zminimalizować ryzyko zachorowania na COVID-19, izolacji społecznej a także umożliwi optymalne funkcjonowanie w czasie epidemii, ma charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach pandemii.

 Podmioty objęte wsparciem w w/w projekcie:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (w tym: 20 pracowników Działu Pieczy Zastępczej, 20 zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących RDD oraz 4 Domy dla Dzieci),
  2. Dom Pomocy Społecznej w Jonkowie,
  3. Dom Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście,
  4. Dom Pomocy Społecznej w Barczewie,
  5. Dom Pomocy Społecznej w Grazymach,
  6. Dom Pomocy Społecznej w Jezioranach,
  7. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynku,
  8. Szkoła Podstawowa dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Ameryce,
  9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żardenikach.