nr sprawy: PCPR.SEK.PR.034.1142.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług /robót budowlanych.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Przedmiot  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup akcesoriów ochronnych:

Zakup maseczek jednorazowych 3 warstwowych w ilości  6 045 szt.

Zakup maseczek ffp3 w ilości 150 szt.

Zakup maseczek ffp2 w ilości 50 szt.,

Przyłbica standardowa w ilości 56 szt.,

Przyłbica połówkowa w ilości 511 szt.,

Rękawiczki nitrylowe w ilości 598 opakowań x 100 szt.,

Chusteczki alkoholowe w ilości 140 opakowań x 100 szt.,

  1. Termin realizacji zamówienia : do 31.12.2020r.
  2. Kryterium oceny ofert jest: – cena
  3. Inne istotne warunki zamówienia :

Zakup akcesoriów ochronnych zapobiegających szybkiemu i niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

  1. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (kliknij tu).

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku składania oferty  w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe: zakup akcesoriów ochronnych COVID-19 w ramach projektu pn.: STOP COVID-19 w Powiecie Olsztyńskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę można złożyć:

  • osobiście u zamawiającego lub pocztą na adres PCPR z siedzibą w Olsztynku, ul. Sienkiewicza 26, 11-015 Olsztynek,
  • pocztą elektroniczną na adres ipz.pcpr@powiat-olsztynski.pl,
  • faksem pod nr 89 5194414.

Ofertę złożyć należy do dnia 23.12.2020r.  do godz.15.00.

Dodatkowych  informacji  udziela Pani Edyta Zych, Edyta Wilk,  poniedziałek – piątek w godzinach 7.00-15.00 pod numerem telefonu 89 519 26 13.