Realizacja staży zawodowych w ramach projektu pn. „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2” – wrzesień 2019 r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie w ramach realizowanego projektu pn.: „Aktywizujemy i usamodzielniamy – 2”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie:11.1: Aktywne włączenie, w  tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie: 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem  społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji-projekt ZIT Olsztyn, realizuje staże zawodowe dla 2 uczestniczek przedmiotowego projektu, tj.:

1 osoba realizuje staż w okresie od 01.05.2019 r. do 31.10.2019 r. w Salonie Fryzjerskim SYLWIA w Olsztynie przy ul. 1 Maja 5A od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

1 osoba realizuje staż w okresie od 16.05.2019 r. do 15.11.2019 r. w Hotelu Omega Sp. z o.o. w Olsztynie przy ul. Sielskiej  4, w terminie:

miesiąc wrzesień 2019 r.

02.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

03.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

04.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

05.09.2019 r.- urlop wypoczynkowy stażysty

06.09.2019 r. urlop wypoczynkowy stażysty

09.09.2019 r. urlop wypoczynkowy stażysty

10.09.2019 r. urlop wypoczynkowy stażysty

11.09.2019 r. urlop wypoczynkowy stażysty

12.09.2019 r. urlop wypoczynkowy stażysty

13.09.2019 r. urlop wypoczynkowy stażysty

16.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

17.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

18.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

19.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

20.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

23.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

24.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

25.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

26.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

27.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00

30.09.2019 r. godz. 08.00 – 16.00