aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przywrócił w 2019 r. dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe, które nie mogą samodzielne poruszać się za pomocą wózka o napędzie ręcznym.

W przypadku dzieci do 16 roku życia niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności,  a w przypadku osób po 16 r. ż. – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia, z wyjątkiem osób, które posiadają potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), ponieważ jest ono równoważne z pozytywną opinią eksperta PFRON.

W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tysięcy złotych, a minimalny udział własny  w zakupie to 10 procent ceny brutto wózka.

Wznowienie dofinansowań do zakupu wózka elektrycznego to ponowne rozszerzenie oferty Funduszu skierowanej do osób, które doświadczają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się. Niwelowanie barier wynikających z ograniczonej mobilności jest kluczowe dla podejmowania aktywności zawodowej i społecznej przez osoby niepełnosprawne.

Jednocześnie przypominamy, iż termin składania wniosków w Module I, w tym do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym jest do dnia 31 sierpnia 2019 r.