I. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www.pcpr-powiatolsztynski.pl

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 11

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodach CPV: 80570000-0,80500000-9,80530000-8,80580000-3.
  2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
  3. Zamówienie jest podzielone na III części. Szczegółowy opis części znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  4. Wsparciem objętych będzie łącznie do 7 osób w podziale na następujące grupy:

1) 1 osoba – wychowanka pieczy zastępczej (1 osoba z terenu powiatu olsztyńskiego) w wieku 15-16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia,

2) 6 osób – wychowanków pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych (w tym 5 osób z terenu powiatu nidzickiego i 1 osoba z terenu powiatu olsztyńskiego) w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne informacje znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

 III. Określenie trybu zamówienia

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie oraz udzieli zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 138o ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, opisane szczegółowo w SIWZ.

 

IV. Termin realizacji zamówienia

Od podpisania umowy najpóźniej do 30 listopada 2019 roku dla wszystkich części.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

  • Cena – waga (znaczenie kryterium): 60%
  • Doświadczenie – waga (znaczenie kryterium): 40%

 

VI. Termin składania i otwarcia ofert

Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 11:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 15.04.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

 

VII. Załączniki

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części I zamówienia.

6. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części II zamówienia.

7. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla cześci III zamówienia.