Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr

oferty

Nazwa firmy lub imię  i nazwisko wykonawcy,

adres siedziby lub miejsca zamieszkania

Cena oferty

brutto

część

I

 

Cena oferty

brutto

część

II

 

Cena oferty

brutto

część

III

 

1 Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia

Zawodowego w Olsztynie

Centrum Edukacji w Nidzicy

ul. K. Barke 2

13-100 Nidzica

12 250,00

 

 

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokość:

  • Część I – 7 232,25 zł
  • Część II – 2 971,27 zł
  • Część III – 17 827,62 zł