Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

W części I zamówienia oferta nr 2 złożona przez EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13, 10-059 Olsztyn.Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 2 oferty. Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp  wezwał jednego Wykonawcę: Ośrodek nauczania Języków Obcych ,,Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok  do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny w złożonej ofercie (ceny brutto za osobę). Wykonawca w dniu 20.03.2019 r. złożył wyjaśnienia do powyższego i oświadczył, że podana  cena w ofercie w kolumnie cena brutto za osobę dotyczy ceny  za przeprowadzenie jednej godziny zajęć – czego Zamawiający nie przewidział.  Zamawiający zażądał podania ceny brutto za osobę. Zamawiający na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) Pzp, odrzucił ofertę w/w Wykonawcy z uwagi, że jej treść jest niezgodna z zapisami SIWZ. Zamawiający nie przewidział w zapisach SIWZ ceny brutto za godzinę tylko za osobę.  

Punktacja przyznana ofercie, która nie była odrzucona ani nie podlegała wykluczeniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów
w kryterium doświadczenie
Łączna ilość punktów
2 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13 10-059 Olsztyn 60 40 100

 

W części II zamówienia oferta nr 3 złożona przez Centrum Andrzej Szope ul. Mochnackiego 10 lokal 1, 10-037 Olsztyn.Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części II złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów
w kryterium doświadczenie
Łączna ilość punktów
2 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski

ul. Polna 14/13

10-059 Olsztyn

47,50 40 87,50
3 Centrum Andrzej Szope

ul. Mochnackiego 10 lokal 1

10-037 Olsztyn

60 40 100

 

W części III zamówienia oferta nr 2 złożona przez EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13, 10-059 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części III złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy  i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów
w kryterium doświadczenie
Łączna ilość punktów
2 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13 10-059 Olsztyn 60 40 100
3 Centrum Andrzej Szope

ul. Mochnackiego 10 lokal 1

10-037 Olsztyn

54,97 40 94,97

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części IV zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W części V zamówienia oferta nr 3 złożona przez Centrum Andrzej Szope ul. Mochnackiego 10 lokal 1, 10-037 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części V złożono 1 ofertę, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofercie przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów
w kryterium doświadczenie
Łączna ilość punktów
3 Centrum Andrzej Szope

ul. Mochnackiego 10 lokal 1

10-037 Olsztyn

60 40 100

 

W części VI zamówienia oferta nr 2 złożona przez EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13, 10-059 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części V złożono 1 ofertę, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofercie przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów
w kryterium doświadczenie
Łączna ilość punktów
2 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13 10-059 Olsztyn 60 40 100

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części VII zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części VIII zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W części IX zamówienia oferta nr 2 złożona przez EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13, 10-059 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części IX złożono 1 ofertę, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofercie przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów
w kryterium doświadczenie
Łączna ilość punktów
2 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13 10-059 Olsztyn 60 40 100

 

W części X zamówienia oferta nr 2 złożona przez EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13, 10-059 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części X złożono 1 ofertę, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofercie przedstawia się następująco:

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów
 w kryterium cena
Ilość punktów
w kryterium doświadczenie
Łączna ilość punktów
2 EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13 10-059 Olsztyn 60 40 100

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części XI zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.