Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części I zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W części II zamówienia oferta nr 5 złożona przez CENTRUM Andrzej Szope ul. Mochnackiego 10 lok. 1, 10-037 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części II złożono 1 ofertę, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofercie przedstawia się następująco:

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość  punktów
5 CENTRUM Andrzej Szope

ul. Mochnackiego 10 lok. 1

10-037 Olsztyn

60 40 100

 

W części III zamówienia oferta nr 1 złożona przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr ,,KURSOR” Oddział w Białej Podlaskiej ul. Narutowicza 66, 21-500 Biała Podlaska. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części III złożono 1 ofertę, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Punktacja przyznana ofercie przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów  w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość  punktów
1 Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr ,,KURSOR”

Oddział w Białej Podlaskiej

ul. Narutowicza 66

21-500 Biała Podlaska

60 10 70

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części IV zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części V zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W części VI zamówienia oferta nr 4 złożona przez EDUGIKA Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski ul. Polna 14/13, 10-059 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części VI złożono 2 oferty. Zamawiający  działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy PZP wezwał Wykonawcę Ośrodek Nauczania Języków Obcych ,,Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka ul. Sienkiewicza 49, 15-002 Białystok do złożenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny  w złożonej ofercie (ceny brutto za osobę). Wykonawca w wyjaśnieniach z dnia 20.03.2019 r. oświadczył, iż podana cena w ofercie w kolumnie cena brutto za osobę dotyczy ceny za przeprowadzenie jednej godziny zajęć – czego Zamawiający nie przewidział. Zamawiający żądał podania ceny brutto za osobę. W tej sytuacji, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający odrzucił ofertę Ośrodka Nauczania Języków Obcych ,,Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka ul. Sienkiewicza 49 15-002 Białystok, gdyż złożona oferta nie była zgodna z SIWZ.

Punktacja przyznana jednej ofercie, która nie była odrzucona ani nie podlegała wykluczeniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów    w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość  punktów
4 EDUGIKA

Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski

ul. Polna 14/13

10-059 Olsztyn

60 40 100

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części VII zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający odrzucił  jedyną ofertę złożoną przez Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy ul. Barke 2, 13-100 Nidzica  gdyż złożona oferta nie była zgodna z zapisami SIWZ.