Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

W części I zamówienia oferta nr 2 złożona przez AC Beauty  ul. Wilczyńskiego 23, 10-686 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 6 ofert, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów   w kryterium cena Ilość punktów  w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
1 Business Masters

Centrum Edukacji

Jadwiga Drzewosz

ul. Grabowa 8

95-200 Pabianice

14,54 20 34,54
2 AC Beauty

ul. Wilczyńskiego 23

10-686 Olsztyn

60 40 100
3 Ośrodek Szkolenia Dokształcania i  Doskonalenia Kadr ,,KURSOR”

Oddział w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska

ul. Narutowicza 66

53,90 40 93,90
9 ATUT Lider Kształcenia

Centrum Szkoleniowe

ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

22,50 40 62,50
11 CENTRUM Andrzej Szope

10-037 Olsztyn

ul. Mochnackiego 10 lok. 1

55,45 40 95,45
12 EDUGIKA

Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski

ul. Polna 14/13

10-059 Olsztyn

47,25 40 87,25

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części II zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena jedynej oferty złożonej w tej części przez ATUT Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe  ul. Św. Wojciecha 3/3a 10-900 Olsztyn przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W części III zamówienia oferta nr 3 złożona przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr ,,KURSOR” Oddział w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części III złożono 5 ofert, zamawiający  wykluczył  z postępowania jedynego wykonawcę, który złożył ofertę tj. ATUT Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a, 10-900 Olsztyn, gdyż złożona oferta nie była zgodna z zapisami SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość  punktów
2 AC Beauty

ul. Wilczyńskiego 23

10-686 Olsztyn

38,65 40 78,65
3 Ośrodek Szkolenia Dokształcania        i Doskonalenia Kadr ,,KURSOR”

Oddział w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska

ul. Narutowicza 66

60 40 100
11 CENTRUM

Andrzej Szope

10-037 Olsztyn

ul. Mochnackiego 10 lok. 1

59,06 40 99,06
12 EDUGIKA

Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski

ul. Polna 14/13

10-059 Olsztyn

53,22 40 93,22

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części IV zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W części V zamówienia oferta nr 5 złożona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Jarosław Bogusz ul. Mickiewicza 4 , pok. 302-303, 10-549 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części V złożono 3 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
5 Ośrodek Szkolenia Kierowców

TEST Jarosław Bogusz

ul. Mickiewicza 4 , pok. 302-303

10-549 Olsztyn

60 40 100
6 Liga Obrony Kraju

00-791 Warszawa

ul. Chocimska 14

OSZK 10 -446 Olsztyn

ul. Westerplatte 1

51,17 40 91,17
11 CENTRUM

Andrzej Szope

10-037 Olsztyn

ul. Mochnackiego 10 lok. 1

48,49 40 88,49

 

W części VI zamówienia oferta nr 11 złożona przez CENTRUM Andrzej Szope 10-037 Olsztyn, ul. Mochnackiego 10 lok. 1. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części VI złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów    w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
9 ATUT Lider Kształcenia

Centrum Szkoleniowe

ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

22,40 40 62,40
11 CENTRUM

Andrzej Szope

10-037 Olsztyn

ul. Mochnackiego 10 lok. 1

60 40 100

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części VII zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena każdej z dwóch ofert złożonych w tej części przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr ,,KURSOR” Oddział w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66 oraz przez CENTRUM Andrzej Szope 10-037 Olsztyn, ul. Mochnackiego 10 lok. 1, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W części VIII zamówienia oferta nr 11 złożona przez CENTRUM Andrzej Szope 10-037 Olsztyn, ul. Mochnackiego 10 lok. 1. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części VIII złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów  w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
6 Liga Obrony Kraju

00-791 Warszawa

ul. Chocimska 14

OSZK

10-446 Olsztyn

ul. Westerplatte 1

58,91 30 88,91
11 CENTRUM

Andrzej Szope

10-037 Olsztyn

ul. Mochnackiego 10 lok. 1

60 40 100

 

W części IX zamówienia oferta nr 11 złożona przez CENTRUM Andrzej Szope 10-037 Olsztyn, ul. Mochnackiego 10 lok. 1. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części IX złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość   punktów
9 ATUT Lider Kształcenia

Centrum Szkoleniowe

ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

53,96 40 93,96
11 CENTRUM

Andrzej Szope

10-037 Olsztyn

ul. Mochnackiego 10 lok. 1

60 40 100

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części X zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części XI zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W części XII zamówienia oferta nr 11 złożona przez CENTRUM Andrzej Szope 10-037 Olsztyn, ul. Mochnackiego 10 lok. 1. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części XII złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów  w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
6 Liga Obrony Kraju

00-791 Warszawa

ul. Chocimska 14

OSZK

 10-446 Olsztyn

Ul. Westerplatte 1

60 0 60
11 CENTRUM

Andrzej Szope

10-037 Olsztyn

ul. Mochnackiego 10 lok. 1

58,95 40 98,95

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części XIII zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena każdej z dwóch ofert złożonych w tej części przez British Class S.C., ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn oraz przez ATUT Lider Kształcenia Centrum Szkoleniowe ul. Św. Wojciecha 3/3a, 10-900 Olsztyn, przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający wykluczył z postępowania jednego wykonawcę, który złożył ofertę tj. Ośrodek Nauczania Języków Obcych ,,Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 49, gdyż złożona oferta nie była zgodna z zapisami SIWZ. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W części XIV zamówienia oferta nr 11 złożona przez CENTRUM Andrzej Szope 10-037 Olsztyn, ul. Mochnackiego 10 lok. 1. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części XIV złożono 3 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
9 ATUT Lider Kształcenia

Centrum Szkoleniowe

ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

28,80 20 48,80
11 CENTRUM

Andrzej Szope

10-037 Olsztyn

ul. Mochnackiego 10 lok. 1

59,26 40 99,26
12 EDUGIKA

Centrum Szkoleniowe

Krzysztof Dąbrowski

ul. Polna 14/13

10-059 Olsztyn

60 30 90,00

 

W części XV zamówienia oferta nr 10 złożona przez Ośrodek Szkolenia Kierowców Leszek Wagner, ul. Działdowska 1A 13-100 Nidzica . Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części XV złożono 1 ofertę, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana oferentowi przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów  w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
10 Ośrodek Szkolenia Kierowców

Leszek Wagner

ul. Działdowska 1A

13-100 Nidzica

60 40 100

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części XVI zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena jedynej oferty złożonej w tej części przez Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Nidzicy 13-100 Nidzica ul. Barke 2 przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W części XVII zamówienia oferta nr 11 złożona przez CENTRUM Andrzej Szope 10-037 Olsztyn, ul. Mochnackiego 10 lok. 1. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą  w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części XVII złożono 4 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów   w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
1 Business Masters

Centrum Edukacji

Jadwiga Drzewosz

ul. Grabowa 8

95-200 Pabianice

28,45 40 68,45
8 Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie

Centrum Edukacji w Nidzicy

13-100 Nidzica ul. K. Barke 2

60 10 70
9 ATUT Lider Kształcenia

Centrum Szkoleniowe

ul. Św. Wojciecha 3/3a

10-900 Olsztyn

24,75 40 64,75
11 CENTRUM

Andrzej Szope

10-037 Olsztyn

ul. Mochnackiego 10 lok. 1

55,78 40 95,78