I. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www.pcpr-powiatolsztynski.pl

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 11

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodach CPV: 80570000-0,80500000-9,80530000-8,80580000-3.
  2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
  3. Zamówienie jest podzielone na VII części. Szczegółowy opis części znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  4. Wsparciem objętych będzie łącznie do 15 osób w każdej części w podziale na następujące grupy:

1) 3 osoby – wychowankowie pieczy zastępczej (3 osoby z terenu powiatu olsztyńskiego) w wieku 15 –16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia,

2) 12 osób – wychowanków pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych (w tym 6 osób z terenu powiatu nidzickiego i 6 osób z terenu powiatu olsztyńskiego) w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne informacje znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

III. Określenie trybu zamówienia

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie oraz udzieli zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 138o ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, opisane szczegółowo w SIWZ.

 

IV. Termin realizacji zamówienia

Od podpisania umowy najpóźniej do 30 listopada 2019 roku dla wszystkich części.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

  • Cena – waga (znaczenie kryterium): 60%
  • Doświadczenie – waga (znaczenie kryterium): 40%

 

VI. Termin składania i otwarcia ofert

Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 18.03.2019 r. do godz. 12:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 18.03.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

 

VII. Załączniki

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części I zamówienia.

6. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części II zamówienia.

7. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części III zamówienia.

8. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części IV zamówienia.

9. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części V zamówienia.

10. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części VI zamówienia.

11. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części VII zamowienia.