Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty (kliknij).

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości:

 • Część I – 3 760, 42 zł
 • Część II – 3 760,42 zł
 • Część III – 7 520,83 zł
 • Część IV – 3 760,42 zł
 • Część V – 4 810,00 zł
 • Część VI – 3 760,42 zł
 • Część VII –3 760,42 zł
 • Część VIII – 15 041,67 zł
 • Część IX – 9 620,00 zł
 • Część X – 4 810,00 zł
 • Część XI – 3 760,42 zł