Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty (kliknij).

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokość:

  • Część I – 7 232,25 zł
  • Cześć II – 8 913,80 zł
  • Część III – 2 971,27 zł
  • Część IV – 2 971,27 zł
  • Część V – 2 971,27 zł
  • Część VI – 10 203,52 zł
  • Część VII – 17 827,62 zł