OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:

Numer: PCPR.261.1.2019

Data: 12.02.2019 r.

 

I. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www.pcpr-powiatolsztynski.pl

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 11

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

II. Zmiany w ogłoszeniu:

  1. Tekst, który należy zmienić:

a) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SIWZ rozdział III pkt 2.

W ogłoszeniu jest: Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” wsparciem objętych będzie łącznie do 51 osób w podziale na następujące grupy:

  • 15 osób – wychowanków pieczy zastępczej (w tym 6 osób z terenu powiatu nidzickiego i 9 osób z terenu powiatu olsztyńskiego) w wieku 15-16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia,
  • 36 osób – wychowanków pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych (w tym 12 osób z terenu powiatu nidzickiego i 24 osoby z terenu powiatu olsztyńskiego) w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia.

W punktach 7-23 uwzględniony został aktualny wiek uczestników i uczestniczek projektu.

 

W ogłoszeniu powinno być: Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” wsparciem objętych będzie łącznie do 53 osób w podziale na następujące grupy:

  • 15 osób – wychowanków pieczy zastępczej (w tym 6 osób z terenu powiatu nidzickiego i 9 osób z terenu powiatu olsztyńskiego) w wieku 15-16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia,
  • 38 osób – wychowanków pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych (w tym 12 osób z terenu powiatu nidzickiego i 26 osób z terenu powiatu olsztyńskiego) w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia.

W punktach 7 – 23 uwzględniony został aktualny wiek uczestników i uczestniczek projektu.

 

b) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SIWZ rozdział III pkt 9.

 W ogłoszeniu jest: Kurs kosmetyczny podstawowy – 1 osoba (w wieku 18 lat) – Miasto Olsztyn.

Opis standardu wydatku: kurs 60 godzin, produkty niezbędne do zajęć praktycznych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu.

W ogłoszeniu powinno być: Kurs kosmetyczny podstawowy – 3 osoby (w wieku  16-18 lat) – Miasto Olsztyn.

Opis standardu wydatku: kurs 60 godzin, produkty niezbędne do zajęć praktycznych, materiały szkoleniowe, zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu.

 

c) Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SIWZ załącznik nr 1 – formularz oferty – część III.

W ogłoszeniu jest:

III Kurs kosmetyczny  podstawowy Olsztyn 1    

 

W ogłoszeniu powinno być:

III Kurs kosmetyczny  podstawowy Olsztyn 3    

 

Pozostałe warunki SIWZ i umowy nie ulegają zmianie. Niniejsza modyfikacja staje się nierozłączną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Formularz ofertowy – po zmianie.