Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę społeczną na przeprowadzenie kursów dla uczestników  i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty (kliknij).

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości:

 • Część I – 6 607,13 zł
 • Część II – 2 285,71 zł
 • Część III – 8 642,84 zł
 • Część IV – 2 285,71 zł
 • Część V – 4 571,42 zł
 • Część VI – 2 285,71 zł
 • Część VII – 2 035,71 zł
 • Część VIII – 2 035,71 zł
 • Część IX – 10 178,55 zł
 • Część X – 2 285,71 zł
 • Część XI – 4 571,42 zł
 • Część XII – 2 285,71 zł
 • Część XIII – 2 285,71 zł
 • Część XIV – 9 142,84 zł
 • Część XV – 4 071,42 zł
 • Część XVI – 2 035,71 zł
 • Część XVII – 2 285,71 zł
 • Część XII – 38 607,07 zł