Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

W części II zamówienia oferta nr 1 złożona przez Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych Kinga Mickiewicz-Stopa, ul. Szosa Chełmińska 26/402, 87-100 Toruń. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 3 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
1 Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych Kinga Mickiewicz-Stopa, ul. Szosa Chełmińska 26/402,

87-100 Toruń

100 40 100
2 Ośrodek Psychoedukacji

Karina Hanowska

ul. Boenigka 26 lok. 6

10-686 Olsztyn

58,68 0 58,68
3 Grupa CSW DELTA Sp. z o. o.

ul. Kilińskiego 22M

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

55,98 40 95,98

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części I zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp gdyż cena jedynej oferty złożonej w tej części przez Gabinet Psychologiczny Marta Ustach, ul. S. Pieniężnego 18b lok. 104, 10-006 Olsztyn przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części III zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.