Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na organizację i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” została wybrana oferta nr 2 złożona przez Sun & More Sp. z o. o. ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin.

Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W postępowaniu złożono 2 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Cena oferty brutto Ilość punktów
w kryterium cena

1

Galicyjskie Centrum Edukacji 

Sp. z o. o.

ul. Bronowicka 73,

30-091 Kraków

52 215,00 zł 85,95

2

Sun & More Sp. z o. o.

ul. Ogrodowa 25

71-037 Szczecin

44 880,00 zł 100

 

Jednocześnie zmawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 46 580,00 zł brutto.