Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

W części II zamówienia oferta nr 1 złożona przez Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych Kinga Mickiewicz-Stopa, ul. Szosa Chełmińska 26/402, 87-100 Toruń Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 1 ofertę, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów

1

Pracownia Pomocy i Badań Psychologicznych

Kinga Mickiewicz-Stopa

ul. Szosa Chełmińska 26/402

87-100 Toruń

60 40 100

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części I zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.