Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie zawiadamia, że w postępowaniu na kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2” prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, zostały wybrane następujące oferty:

W części I zamówienia oferta nr 3 złożona przez WIL-KAM Usługi Psychologiczne Psycholog Kamil Wilczyński, ul. Złota 9/10, 10-296 Olsztyn. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 3 oferty, nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty. Punktacja przyznana ofertom przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów
1 Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS

ul. Kołłątaja 2A/2,

33-110 Tczew

40,69 20 60,69
3 WIL-KAM Usługi Psychologiczne Psycholog Kamil Wilczyński,

ul. Złota 9/10,

10-296 Olsztyn

60 30 90
5 Magdalena Piórkowska

ul. Sokola 2/31

11-041 Olsztyn

40,46 40 80,46

 

Zamawiający unieważnił postępowanie w części II zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części III zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, gdyż cena jedynej oferty złożonej w tej części przez Kamilę Kaliszewską-Siwek, ul. Łąkowa 6, 11-034 Stawiguda przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający unieważnił postępowanie w częściach od IV do VII zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zamawiający unieważnił postępowanie w części VIII zamówienia. Zamawiający wykluczył  z postępowania jedynego wykonawcę, który złożył ofertę tj. Pracownię Psychologiczno-Pedagogiczną Centrum Kursów Psychologicznych POSTERUS, ul. Kołłątaja 2A/2, 33-110 Tczew gdyż nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wymaganego doświadczenia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. W związku z tym zmawiający unieważnił postępowanie w tej części na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, gdyż w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W części IX zamówienia wybrana została oferta nr 2 złożona przez InterActive Agencja Komunikacji Marketingowej, ul. Zdrojowa 42/12, 38-481 Rymanów Zdrój. Wybrana oferta uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. W części I złożono 1 ofertę. Punktacja przyznana ofercie przedstawia się następująco:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Ilość punktów w kryterium cena Ilość punktów w kryterium doświadczenie Łączna ilość punktów

2

InterActive

Agencja Komunikacji Marketingowej

ul. Zdrojowa 42/12

38-481 Rymanów Zdrój

60 40 100