I. Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn

NIP: 739-29-96-445

www.pcpr-powiatolsztynski.pl

tel. +48 89 544 38 00

fax +48 89 544 38 11

e-mail: pcpr@powiat-olsztynski.pl

 

II. Opis Przedmiotu Zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy nr 2014/24/UE o kodzie CPV 80570000-0.
 2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 3. Zamówienie jest podzielone na następujące części:

1) Część I – wsparcie indywidualne dla 55 osób w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne – psycholog,

2) Część II – trening kompetencji wychowawczych dla 55 osób,

3) Część III – warsztaty: z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się dla 55 osób,

4) Cześć IV  – indywidualne i warsztatowe doradztwo  zawodowe dla 55 osób.

 1. Wsparciem objętych będzie łącznie do 55 osób w każdej części w podziale na następujące grupy:

1) 15 osób – wychowanków pieczy zastępczej (w tym 6 osób z terenu powiatu nidzickiego i 9 osób z terenu powiatu olsztyńskiego) w wieku 15 –16 lat, którzy przygotowują się do usamodzielnienia,

2) 40 osób – wychowanków pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych (w tym 12 osób z terenu powiatu nidzickiego i 28 osób z terenu powiatu olsztyńskiego) w wieku 17-25 lat realizujących Indywidualny Program Usamodzielnienia.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz inne istotne informacje znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

 

III. Określenie trybu zamówienia

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie oraz udzieli zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 138o ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, opisane szczegółowo w SIWZ.

 

IV. Termin realizacji zamówienia

Od podpisania umowy najpóźniej do 30 listopada 2019 roku,  z podziałem na następujące części:

 1. Część I – od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku.
 2. Część II – od podpisania umowy do 30 kwietnia 2019 roku.
 3. Część III – od podpisania umowy do 31 maja 2019 roku.
 4. Część IV – od podpisania umowy do 30 listopada 2019 roku

 

V. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Cena – waga (znaczenie kryterium): 60%
 2. Doświadczenie – waga (znaczenie kryterium): 40%

 

VI. Termin składania i otwarcia ofert

Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 22.06.2018 r. do godz. 12:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 22.06. 2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego.

 

VII. Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Formularz ofertowy.

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części I zamówienia.

6. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części II zamówienia.

7. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części III zamówienia.

8. Oświadczenie dotyczące doświadczenia wykonawcy dla części IV zamówienia.