Działając na podstawie art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz 1579 ze zm.) jako Zamawiający zawiadamia, że postępowanie o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 2”

 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

 w części II. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93, ust 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 94, ust. 3 ustawy. Wykonawca, którego oferta została wybrana w części II, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego więc zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. W związku z tym Zamawiający unieważnił postępowanie w tej części na podstawie art. 93, ust 1 pkt 7 ustawy ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego gdyż upłynął termin związania ofertą kolejnego wykonawcy.