Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) jako Zamawiający w postępowaniu o zamówienie publiczne na przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” informuje, że do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty Nazwa firmy lub imię i nazwisko wykonawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania Cena oferty brutto

Część I

Cena oferty brutto

Część II

1 MS CONSENSUS

Mirosław Serbinowicz

ul. Legionów 102 B/54

81-472 Gdynia

14 000,00
2 Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

ul. Jagiellońska 59

10-283 Olsztyn

7 273,00 6 274,00

 

Termin wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości:

Część I – 7 295,00 zł brutto

Część II – 6 285,00 zł brutto

 

Uwaga!
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji powyższych informacji zobowiązani są do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu pisemnie w formie oryginału wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej informacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie, ul. Bałtycka 65, 10-175 Olsztyn.

 

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej